Navigational analysis

5.3.2 Včasné varování
K možnostem včasného varování patří:
  • informace zpravodajských služeb;
  • pozorování průzkumnými jednotkami;
  • technické metody rychlé (nespecifické) detekce včetně dálkové detekce s prioritním důrazem na detekci v ovzduší;
  • rychlá identifikace různých druhů vzorků, zejména vody.

Z těchto možností je pro včasné varování technicky nejdůležitější detekce B-agens v ovzduší a i tehdy, kdy budou přítomny v atmosféře pouze nízké koncentrace. Indikace, že došlo k biologickému napadení je možná občas i jako náhodné zjištění ze strany laboratoří, které se zabývají rutinní analytickou kontrolou potravin, krmiva a vody.

V posledních dekádách 20. století byla vyvíjena, nejprve pro nespecifickou detekci aerosolů toxických látek, metoda dálkové detekce s využitím tzv. světelného radaru (light radar - lidar), jíž je možno identifikovat oblak aerosolu na vzdálenost i několika desítek kilometrů, což může znamenat v závislosti na směru a rychlosti proudění vzdušných mas poměrně dlouhou dobu před příchodem oblaku na dané místo.

V průběhu konce 80. a začátku 90. let byly na tomto principu vyvinuty přístroje pro dálkovou detekci toxických látek v ovzduší, založené na principu využití odrazu laděného laserového paprsku (v infračervené oblasti), který je směrově vysílán do zájmového prostoru a vrací se po odrazu zpět do přístroje, kde je porovnán se srovnávacím laserem. Ze srovnání obou signálů lze podle typické absorpce v infračervené oblasti zjistit přítomnost cizorodých látek, přítomných na dráze laserového paprsku v oblasti infračerveného spektra.

Přístroje pro dálkovou detekci otravných látek byly vyvinuty a zavedeny v řadě zemí světa. Nejrobustnější armádní přístroj v polním provedení pro bojové vozidlo pěchoty existuje v Rusku. Běžně dostupný a poměrně velmi dokonaly systém Rapid vyrábí firma Bruker Daltonics v Německu. Další zařízení existují „nebo se vyvíjejí“  v USA a mj. i v Česku (systém DÁLKA), dále v Maďarsku, na Slovensku i jinde a počet typů se stále rozšiřuje.

Rychlá detekce s následující identifikací má zásadní význam pro další ochranná a záchranná opatření a jejich účinnost.

 
 

powered by sirdik