Navigational analysis

7. Přehled literatury

Některé literární odkazy jsou rovněž uvedeny u jednotlivých kapitol podle svého zaměření v podkapitole „Klíčová literatura“.

 

Ostatní tituly doporučujeme všem zájemcům o problematiku krizové medicíny.

 

Bajgar, J.

Používání chemických zbraní a jednání o jejich zákazu
Nucleus HK, Hradec Králové, 2006, 180 s., ISBN 80-86225-75-5

 

Balog, K., Bártlová, I.

Základy toxikologie

SPBI, Ostrava, 1998, 107 s., ISBN 80-86111-29-6

 

Bártlová, I.

Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků

SPBI, Ostrava, 2008, 49 s., ISBN 978-80-7385-050-0

 

Бутомо Н. В., Гребенюк, А. Н., Легеза, В. И. и др.

Основы медицинской радиобиологии

Фолиант, Санкт-Петербург, 2004, 381 с., ISBN 5-93929-091-4

 

Цыб, А. Ф., Будагов, Р., С., Замулаева, И. А. и др.

Радиация и патология

Высшая школа, Москва, 2005, 341 с., ISBN 5-06-005520-5

 

Давыдов, Б. И., Ушаков, Б. Н.

Ядерный и радиоционный риск: человек, общество и окружающая среда

Фолиант, Санкт-Петербург, 2005, 234 с., ISBN 5-93929-134-1

 

Dušek, J., Píšala, J.

Jaderné zbraně

Computer press, Praha, 2006, 88 str., ISBN 80-251-0817-1

 

Eichler, J.

Terorismus a války na počátku 21. století

Karolinum, Praha, 2007, 352 s., ISBN 978-80-246-1317-8

 

Folwarczny, L., Pokorný, J.

Evakuace osob

SPBI, Ostrava, 2006, 125 s., ISBN 80-86634-92-2

 

Fusek, J. a kol.

Biologický, chemický a jaderný terorismus

VLA JEP, Hradec Králové, 2003, 76 s., ISBN 80-85109-70-0

 

Гранов, А. М., Винокуров В. Л.

Лучевая терапия в онкогинекологии и онкоурологии

Фолиант, Санкт-Петербург, 2002, 350 с., ISBN 5-93929-038-8

 

Григорьев Ю. Г., Попов, В. И., Шафиркин, А. В. и др.

Энергоавтомиздат, Москва, 1986, 197 с., УДК 614.876:591.5

 

Hlaváčková, D., Štorek, J., Fišer, V., Neklapilová, V., Vraspírová, H.

Krizová připravenost zdravotnictví

NC0 NZO, Brno, 2007, 198 s., ISBN 978-80-7013-452-8

 

Ильин, Л. А., Кириллов, В. Ф., Коренков, И. П.

Радиационная гигиена

Медицина, Москва, 1999, 380 с., ISBN 5-225-04412-3

 

Kratochvílová, D.

Ochrana obyvatelstva

SPBI, Ostrava, 2005, 140 s., ISBN 80-86634-70-1

 

Kotinský, P., Hejdová J.

Dekontaminace (v požární ochraně)

SPBI, Ostrava, 2003, 126 s., ISBN 80-86634-31-0

 

Kuna, P.

Chemická radioprotekce

Avicenum, Praha, 1985, 148 s., ISBN 08-078-85

 

Kuna, P., Navrátil, L. a kol.

Klinická radiobiologie

MANUS, Praha, 2005, 222 s., ISBN 80-86571-09-2

 

Linhart, P.

Některé otázky ochrany společnosti

MV – GŘ HZS ČR, Praha, 2005, 95 s., ISBN 80-86640-43-4

 

Linhart, P., Šilhánek, B.

Ochrana obyvatelstva v Evropě

MV – GŘ HZS ČR, Praha, 2005, 196 s., ISBN 80-86640-55-8

 

Linhart, P.

Některé otázky ochrany obyvatelstva

ZSF JU, České Budějovice, 2006, 86 s., ISBN 80-7040-854-5

 

Martínek, B. a kol.

Ochrana člověka za mimořádných událostí

MV – GŘ HZS ČR, Praha, 2003, 119 s., ISBN 80-86640-08-6

 

Martínek, B., Linhart, P. a kol.

Ochrana obyvatelstva, modul E, učební pomůcka pro vzdělávání v oblasti krizového řízení

MV-GŘ HZS ČR, Praha, 2006. 127 s., ISBN 978-80-7251-298-0

 

Matoušek, J., Linhart, P.

CBRN – chemické zbraně

SPBI, Ostrava, 2005, 151 s., ISBN 80-86634-71-X

 

Matoušek, J., Benedík, J., Linhart, P.

CBRN – biologické zbraně

SPBI, Ostrava, 2007, 186 s., ISBN 978-80-7385-003-6

 

Matoušek, J., Österreicher, J., Linhart, P.

CBRN – jaderné zbraně a radiologické materiály

SPBI, Ostrava, 2007, 216 s., ISBN 978-80-7385-029-6

 

Matoušek, J., Urban, I., Linhart, P.

CBRN – detekce a monizotování, fyzická ochrana, dekontaminace

SPBI, Ostrava, 2008, 232 s., ISBN 978-80-7385-048-7

 

Медицинские аспекты аварии на Чернобыльской атомной електростанции

Здоровья, Киев, 1988, 231 с., ISBN 5-311-00575-0

 

Navrátil, L., Brádka, S.

Úkoly krizového managementu v ochraně obyvatelstva

ZSF JU, České Budějovice, 2006, 80 s., ISBN 80-7040-881-2

 

Орадовская И. В.

Иммунологический мониторинг катастрофы в Чернобыле. Отдаленный период (2001 – 2006 г. г.). Итоги многолетних наблюдений.

Медицинская книга, Москва, 2007, 608 с., ISBN 978-5-86093-251-0

 

Patočka, J. a kol.

Vojenská toxikologie

Grada Publishing, Praha, 2004, 180 s., ISBN 80-247-0608-3

 

Prouza, Z., Švec, J.

Zásahy při radiační mimořádné události

SPBI, Ostrava, 2008, 125 s., ISBN 978-80-7385-046-3

 

Prymula, R. a kol.

Biologický a chemický terorismus

Grada Publishing, Praha, 2002, 152 s., ISBN 80-247-0288-6

 

Раков, А. Л., Сосюкин, А. Е. и др.

Военно-полевая терапия

Фолиант, Санкт-Петербург, 2003, 383 с., ISBN 5-93929-065-5

 

Rektořík, J. a kol.

Krizový management ve veřejné správě, teorie a praxe

Ekopress, s.ro., Praha, 2004, 249 s., ISBN 80-86119-83-1

 

Shibata, Y., Yamashita, S., Watanabe, M., Tomonaga, M.

Radiation and Humankind

Elsevier, Amsterdam, 2003, 308 s., ISBN 0-444-5144-30

 

Skřehot, P. a kol.

Prevence nehod a havárií

1. díl Nebezpečné látky a materiály

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. & T-SOFT a.s., Praha, 2009, ISBN 978-80-86973-70-8

 

Slabotinský, J., Brádka, S.

Ochrana osob při chemickém a biologickém nebezpečí

SPBI, Ostrava, 2006, 109 s., ISBN 80-86634-93-0

 

Sugahara, T., Nikaido, O., Niwa, O.

Radiation and Homeostasis

Elsevier, Amsterdam, 2002, 556 s., ISBN 0-444-50406-0

 

Šenovský, M., Adamec, V.

Základy krizového managementu

SPBI, Ostrava, 2004, 102 s., ISBN 80-86634-44-2

 

Šenovský, M., Šenovský, P., Adamec, V.

Ochrana kritické infrastruktury

SPBI, Ostrava, 2007, 141 s., ISBN 978-80-7385-025-8

 

Štětina, J. a kol.
Medicína katastrof a hromadných neštěstí
Grada, Praha, 2001, 436 s., ISBN 80-7169-688-9

 

Yamashita, S., Shibata, Y., Hoshi, M., Fujimura, K.

Chernobyl: Message for. the 21st Century

Elsevier, Amsterdam, 2002, 354 s., ISBN 0-444-50869-4

 
 

powered by sirdik