Navigational analysis

Charakteristika autorského kolektivu

navratillProf. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. je proděkanem pro vědu a výzkum Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, členem její vědecké rady a vedoucím katedry radiologie a toxikologie. Dále je členem vědecké rady Fakulty speciálního inženýrství Žilinské university, Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení v Praze se sídlem v Kladně a Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie v Praze

Dosud byl a je odpovědným řešitelem či spoluřešitelem více než dvaceti státních výzkumných úkolů či úkolů anotovaných v rámci grantové agentury FRVŠ, IGA nebo GA UK a to jak na svém původním pracovišti (Ústav biofyziky a informatiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze) tak i na současném působišti. Je členem řídící pracovní skupiny pro radiobiologii, toxikologii a farmakologii Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (FVZ UO) v Hradci Králové, členem oborových rad pro biofyziku postgraduálního studijního oboru Biomedicína na Univerzitě Karlově a členem a Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinské univerzity ve studijním programu krizový management. Je předsedou Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a členem redakční rady několika odborných časopisů v České republice i v zahraničí.

 

 

 

safrProf. Ing. Gustav Šafr, DrSc. je emeritním profesorem Univerzity obrany v Brně a v současnosti garantem výuky a profesorem na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Za aktivního působení na Vojenské akademii v Brně (dále jen „VA“; dnes Univerzita obrany) patřil k významným vědeckým pracovníkům, podílejícím se rozhodujícím způsobem na projektech obranného výzkumu. Více než 10 let vedl katedru specializace, 4 roky přednášel na vysoké škole v zahraničí a rovněž 4 roky vedl společné pracoviště VA a Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, dlouhodobě působil ve vědeckých radách ústavu, fakulty i školy. I v současnosti je členem redakční rady sborníku Advances in Military Technology, členem komisí pro státní doktorské zkoušky a státní závěrečné zkoušky. K významným výsledkům jeho pedagogické a vědecké práce patří učebnice, více než 38 titulů učebních pomůcek (z nich 18 v jazyce anglickém), 26 řešených a obhájených projektů obranného výzkumu, autorství nebo spoluautorství řady odborných sdělení na mezinárodních (cca 10) i národních (cca 25) odborných konferencích.

 

 

 

havrankovaMgr. Renata Havránková, Ph.D. od roku 2001 pracuje jako odborná asistentka na katedře radiologie a toxikologie Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, od roku 2006 je zástupcem vedoucího katedry radiologie a toxikologie. V roce 2008 ukončila postgraduální studium na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Přednáší v rámci předmětů zaměřených na radiobiologii a radiační ochranu. Dosud se podílela na napsání 2 učebnic, 20 odborných článků, pravidelně se aktivně účastní mezinárodních i domácích konferencí. Byla hlavní řešitelkou či spoluřešitelkou 6 výzkumných projektů v rámci FRVŠ, MŠMT a GA ZSF.

 

 

Technická podpora

 

navratilvBc. Václav Navrátil, je studentem magisterského studia Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Kladně. Má zkušenosti se zpracováním webových stránek, opakovaně přednášel na zahraničních konferencích. V projektu měl na starosti technické zpracování edukačních materiálů a jejich prezentaci na internetu.

 

 

 

sirovyBc. Ladislav Sirový je studentem magisterského studia Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Má bohaté zkušenosti v oblasti informačních technologií a s vývojem internetových portálů. V projektu měl rovněž na starosti technické zpracování edukačních materiálů a jejich prezentaci na internetu.

 
 

powered by sirdik