Navigational analysis

5.2 Chemické zbraně a bojové otravné látky

V praxi mírové ochrany obyvatelstva a v činnosti integrovaného záchranného systému a záchranných sborů všeho druhu, ve smyslu platných zákonů především Hasičského záchranného sboru České republiky, vždy hrozí nebezpečí kontaktu s nebezpečnými chemikáliemi.

Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky jsou látky nebo přípravky, které za podmínek stanovených zákonem č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které jsou klasifikovány jako:

 • výbušné;
 • oxidující;
 • extrémně hořlavé;
 • vysoce hořlavé;
 • hořlavé;
 • vysoce toxické;
 • toxické;
 • zdraví škodlivé;
 • žíravé;
 • dráždivé;
 • senzibilizující;
 • karcinogenní;
 • mutagenní;
 • toxické pro reprodukci;
 • nebezpečné pro životní prostředí.

Otravné látky jsou hlavní komponentou chemických zbraní. Jde o chemikálie, které mohou svým účinkem na životní procesy způsobit smrt, dočasné zneschopnění nebo trvalé poškození lidí a zvířat.

 
 

powered by sirdik