Navigational analysis

5.2.2 Psychicky zneschopňující látky

Skupina zahrnuje látky, které již v malých dávkách vyvolávají stavy podobné psychotickým poruchám, tedy změny ve sféře emoční a ve sféře vnímání. Zpravidla nenastává větší porucha vědomí. Uvedené stavy organizmu nastupují v poměrně krátké době řádu minut až desítek minut. Zneschopnění přetrvává řádově hodiny až dny.

Při intoxikaci se projeví počáteční symptomy asi za půl hodiny a vrcholí v průběhu 4 – 8 hodin, zhoršeným viděním, bolestmi hlavy, zčervenáním kůže, ospalostí, bolestmi za hrudní kostí, hypertonií, později se dostavuje snížená motorická koordinace a závratě a postižení psychických funkcí, jako například změna myšlení, časoprostorová dezorientace, porucha rovnováhy a halucinace (sluchovými, vizuálními a čichovými), nekoherentní řeč. V poslední fázi nastupuje letargie projevující se strnulostí, únavou, ospalostí s přetrvávající mydriázou.

Při první pomoci použijeme ochranou masku a vybídneme k urychlenému opuštění zasaženého prostoru. Pro první lékařskou pomoc existuje specifické antidotum a to 7-methoxytacrin (7-MEOTA). Rovněž je možné podávat antidota ze skupiny reversibilních inhibitorů cholinesteráz, nejlépe fyzostigmin v dávce 2 - 4 mg i.m..

 
 

powered by sirdik