Navigational analysis

5.3.10 Hygiena

V rámci oboru hygiena jsou zahrnuta všechna důležitá opatření, která přijímáme k udržení nebo zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva. Z pohledu prevence před účinky biologických agens jsou hygienická opatření prevencí nebo zábranou přirozeného nebo záměrného šíření patogenních mikroorganizmů. Za války a při přírodních katastrofách poškození nebo zničení zásobování vodou a odpadního systému představuje pro šíření infekce nejvyšší riziko. Při zničení stálých obydlí jsou lidé ubytováni v přechodných zařízeních včetně stanových táborů, kde nelze dodržet ani základní hygienické standardy. Navíc poranění, traumatický šok, nedostatek potravy a spánku, narušují imunitní systém a snižují odolnost osob proti infekcím. Ve stejném směru působí zima, vlhko, špatné větrání, nahromadění lidí a obecně stresová situace. Za těchto podmínek může snadno vypuknout epidemie a je pak rovněž obtížné identifikovat případný útok biologickými zbraněmi.

Principy hygieny v polních podmínkách

Za obtížných podmínek, které se mohou vyskytnout v krizové situaci, zejména za válečného stavu i při rozsáhlých přírodních katastrofách, je nesmírně obtížné dodržovat běžná pravidla osobní hygieny, která jsou obvykle zanedbávána tváří v tvář nebezpečí ztráty života nebo těžkého zranění. Za těchto situací (jak ukazují zkušenosti ze světových válek i lokálních ozbrojených konfliktů včetně občanských válek poslední doby), dochází k snadnému rozšíření nepříjemného parazitujícího hmyzu, který je obvykle nositelem vážných nemocí. S tím souvisí i přenos na hlodavce, kteří dále šíří infekce cestou parazitujícího hmyzu, výkalů i přímým kontaktem.

Akcent na dodržování nejzákladnějších hygienických pravidel je základní podmínkou prevence šíření infekčních onemocnění v nouzových podmínkách. K základním pravidlům patří důkladné mytí rukou před jídlem a po návštěvě latrín. Bakterie, které se zachytí na kůži a mohou tvořit riziko kontaktní infekce, se dají spolehlivě odstranit teplou vodou a detergentem. Udržování pořádku a čištění latrín a odstraňování odpadků jsou významnými opatřeními hygieny. Latríny musí být umístěny co nejdále od vodních zdrojů a nouzového táborového ubytování. Naopak v blízkosti latrín musí být zařízení pro mytí rukou posílené závazným použitím dezinfekčního prostředku, zpravidla roztoku chloraminu. Odpadní žumpy latrín v polních podmínkách se vždy zasypávaly chlorovým vápnem.

V nouzových situacích je nutné věnovat pozornost hmyzu, neboť může být vektorem záměrného i nezáměrného šíření patogenních mikroorganizmů. Proto je za těchto podmínek třeba počítat s použitím insekticidů, v prvé řadě takových, které jsou povoleny pro rutinní velkoplošné agrochemické, resp. zdravotnické použití.

Dodržování běžných hygienických zásad je významným faktorem prevence šíření infekcí v nouzových situacích a důraz na hygienu je kategorickým imperativem pro řídící štáby, zdravotnický personál, proviantní a ubytovací služby.

Zásobování nezávadnou pitnou vodou

Přístup k dostatku nezávadné vody je významným zdravotním faktorem. Voda určená k pití, přípravě stravy, osobní hygieně a pro všechny zdravotnické účely musí být prosta infekčních látek. V opačném případě může dojít k různě závažným infekcím a v krajním případě k vypuknutí epidemie.

 
 

powered by sirdik