Navigational analysis

4.5.13 Obecný rámec
Traumatologický plán nemocnice se vypracovává variantně na možné typy hromadného postižení osob, které současné době tvoří spektrum:
  • mechanických postižení;
  • termických postižení;
  • intoxikačních postižení;
  • chemických postižení;
  • radiačních postižení;
  • infekčních postižení;
  • psychických postižení.

 Jednotlivé varianty pak upravují specifická opatření ze strany nemocnice, jako jsou smyčky osobní hygieny, dekontaminační prostupy, a také uplatnění režimů orgánů ochrany veřejného zdraví na provoz nemocnice a ochranu osazenstva i pacientů, spolu s opatřeními civilní ochrany (vyhl. č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva).

Konkrétní podoba traumatologického plánu nemocnice je vždy odrazem analýzy rizikové zátěže místně příslušné části a celého kraje, akceptuje i obecné postupy k bezpečnostním rizikům České republiky, včetně opatření spojených s obranou státu (zákon č. 222/1998 Sb. o zajišťování obrany České republiky, a související sady legislativních norem).

Traumatologický plán nemocnice tvoří základ připravenosti nemocnice jak pro standardní situace, tak zejména pro nestandardní v závislosti na míře závažnosti a potřebě rozvíjení kapacit zdravotnictví, i jeho podpory.

 
 

powered by sirdik