Navigational analysis

4.3.1 Úvod

Traumatologické plánování se uskutečňuje za účelem dosažení připravenosti jednotlivých poskytovatelů zdravotní péče a zdravotnictví správního celku (obce, kraje, státu) k jednotnému poskytování nezbytné zdravotní péče v  období mimořádné události za standardní situace společnosti nebo za krizové situace, která je doprovázená výskytem hromadného postižení osob charakterem postižení odpovídající vyvolávající příčině nebo jejím následkům.

Charakteristika těchto situací je vždy upravena příslušnou právní úpravou, např. havárie, kterou se rozumí případ živelní pohromy, havárie nebo jiného nebezpečí ohrožující životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí, upravuje zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, mimořádnou událost pak zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, krizovou situaci pak zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, apod.

Vlastní plánování se uskutečňuje v medicínské posloupnosti poskytovatelů zdravotní péče tak, aby byla zajištěna odpovídající reakce každého zdravotnického zařízení na situaci, kdy bude postaveno před úkol vypořádat se s větším objemem práce v rozsahu nezbytné zdravotní péče postiženým osobám. Kompletace dílčích traumatologických plánů v linii návazného poskytování péče v  závislosti na vyvolávající příčině do uceleného plánu reakce zdravotnictví správního celku je požadovaný výstup rezortu směrem k potřebám správních úřadů.

 
 

powered by sirdik