Navigational analysis

4.3.5 Napojení přednemocniční neodkladné péče na nemocniční neodkladnou péči

Výstupem přednemocniční neodkladné péče, poskytované v místě mimořádné události a během transportu do cílového zdravotnického zařízení lůžkového typu, je objem zdravotní péče v rozsahu nemocniční neodkladné péče.

Nemocniční neodkladnou péči (intervenční, intenzivní a resuscitační) poskytují cílové nemocnice, které svou strukturou, druhem a rozsahem poskytované zdravotní péče a vybaveností jsou odborně způsobilé k poskytování zdravotní péče stavům ošetřených v rámci přednemocniční neodkladné péče, tj. zvládnout převažující druh poškození zdraví.

Způsob reakce nemocnice na příjem a zvládnutí většího počtu postižených tvoří obsah traumaplánu nemocnice, který má k dispozici vždy sloužící lékař nebo určené pracoviště nemocnice. Popudem ke spuštění traumaplánu nemocnice je příslušná výzva operačního střediska zdravotnické záchranné služby (ve smyslu  § 5, odst. 2, písm. g) vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 434/1992 Sb., v platném znění).

Činnost zdravotnické záchranné služby při předávání a příjmu postižených v cílových zdravotnických zařízeních je realizována spoluprací s cílovým zdravotnickým zařízením, které je povinno na výzvu zdravotnické záchranné služby postižené přijmout (ve smyslu § 8, odst.1 výše cit. vyhlášky). Cílové zdravotnické zařízení = poskytuje kompletní péči o daný druh postižení.

Zásady traumatologického plánování cílových zdravotnických zařízení a tvorba traumaplánu nemocnice jsou rovnoměrně rozloženy na jednotlivá pracoviště nemocnice tak, aby byl zajištěn hlavní úkol nemocnice:

Poskytnout plynulost poskytované odborné zdravotní péče postiženým osobám následkem mimořádné události v rozsahu, druhu a místem poskytované zdravotní péče, a v to v režimu hromadného příjmu těchto osob a v dalším zajistit následnou péči podle charakteru postižení zdraví. K tomu nemocnice vypracovává vlastní scénáře řešení hromadného postižení osob (zdravotních následků) mimořádnou událostí (traumaplán nemocnice) a krizovou situací (plán krizové připravenosti nemocnice) mimo nebo v režimu vyhlášeného krizového stavu, se všemi nezbytnými součinnostními a kooperačními vazbami s ostatními zdravotnickými zařízení, včetně ambulantních specialistů, ve své spádové oblasti.

Z výše uvedeného vyplývá, že traumatologický plán poskytovatele zdravotní péče i traumatologický plán správního celku je svým pojetím a obsahem scénář reakce na hromadný výskyt postižených osob.

 
 

powered by sirdik