Navigational analysis

4.1.1 Úvod

Krizové plánování je především nástrojem přípravy na předvídatelné krizové situace.

Proces krizového řízení a plánování je zajišťován pomocí pracovních orgánů, kterými jsou v zásadě:

  • bezpečnostní rady provádějí analýzu hrozících rizik a stavu připravenosti a rozhodují o opatřeních k realizaci preventivních opatření. Jejich doporučení sledují zajištění připravenosti na hrozící nebezpečí a to především na úseku prevence vzniku krizí;
  • krizové štáby pro řešení konkrétních krizových situací v reálném čase. Doporučení krizového štábu směřují ke zvládnutí situace za pomoci předem připravených postupů a nástrojů.

Civilní nouzové plánování je v terminologickém slovníku pro české prostředí definováno jako proces plánování opatření k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, ochrany obyvatelstva, ochrany ekonomiky, trvalé funkčnosti státní správy, přijatelné úrovně společenské a hospodářské činnosti státu a obyvatelstva. Nedílnou součástí je koordinace požadavků na civilní zdroje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti ČR.

Na tomto místě je třeba konstatovat, že civilní nouzové plánování je nedílnou součástí systému obranného plánování NATO s historií sahající do počátků vzniku Aliance a v dnešní podobě do období vyhodnocování důsledků kubánské krize. Vrcholným orgánem civilního nouzového plánování v rámci NATO je Hlavní výbor pro civilní nouzové plánování (SCEPS – Senior Civil Emergency Planning Commitee).

Základní cíle civilního nouzového plánování v NATO jsou dnes definovány takto:

  • podpora preventivních krizových opatření a systému řízení;
  • podpora a spolupráce s vojenskými složkami v době míru, během krize a době války;
  • zajištění funkčnosti vlády během krize a za války;
  • zajištění přijatelné úrovně společenského a ekonomického života během krize;
  • podpora a ochrana obyvatelstva během krize a za války.

V České republice pak civilní nouzové plánování představuje souhrn procesů a vazeb, určených zejména k zajištění věcných potřeb státu při řešení krizových situací (všech, včetně obrany).

Připravenosti na krizové situace (v souladu s platnou legislativou) je realizována ve čtyřech úrovních:

Z uvedeného je zřejmé, že civilní nouzové plánování v pojetí NATO nelze bez zásadních výhrad ztotožnit s definicí slovníku ani pokládat civilní nouzové plánování za synonymum krizového managementu.

Ilustrativní výběr ustanovení právních předpisů dokládá, jakým způsobem je v základních předpisech zakotvena oblast krizového řízení a krizového plánování:

 
 

powered by sirdik