Navigational analysis

2.3.5 Zdravotnické zabezpečení krizových stavů Příbram
Dominantním posláním příspěvkové organizace Zdravotnické zabezpečení krizových stavů (ZZKS) se sídlem v Příbrami je podpora krizové logistiky v rezortu Ministerstva zdravotnictví. V poslední době dochází k postupné restrukturalizaci stávajících a vytváření nových zásob s ohledem na měnící se hrozby a rizika.

Klíčovými úkoly ZZKS jsou:

 • zabezpečení nezbytného materiálu a pomůcek pro stávající zdravotnická zařízení v případě jejich akutní potřeby při mimořádné události či neštěstí takového rozsahu, které by nebylo možné zvládnout běžnými prostředky stávajících zdravotnických zařízení;
 • ochrana pohotovostních zásob, které byly pořízeny Správou státních hmotných rezerv ve smyslu zákona č. 241/2000 Sb. ;
 • zabezpečení ochranných pomůcek pro převoz, izolaci a dekontaminaci kontaminovaných nemocných;
 • zabezpečení osobních ochranných pomůcek v případě jejich mimořádně vysoké potřeby;
 • zajištění stabilní zdravotnické báze v lokalitách Hředle (obec západně od Prahy) a Zábřeh na Moravě;
 • zajištění mobilní zdravotnické báze jako podpůrné složky;
 • zajištění modulu pro rychlý zásah jako samostatné jednotky mobilní zdravotnické báze pro případ katastrof a neštěstí velkého rozsahu;
 • zabezpečení dostatečného množství speciálních léčiv, vycházející z akutního ohrožení obyvatelstva;
 • zabezpečení speciálního zdravotnického materiálu a ochranných prostředků.

Pohotovostní zásoby

Zásoby pro navýšení lůžkové kapacity stávajících nemocnic, tzv. SETY 2000 byly redukovány na současných 60 souprav, tj. nemocniční lůžka a příslušný materiál pro 6.000 postižených s požadavkem na možnost rychlého vyskladnění. Proto jsou uloženy převážně v kontejnerovém uspořádání v pěti skladech (Praha, Sedlčany, Bohuslavice, Olomouc, Uherské Hradiště)

Přepravní ochranné prostředky pro infekční pacienty a ochranné zařízení pro izolaci pacientů s dekontaminačními moduly.

Ve smyslu usnesení vlády č. 595 z roku 2006 jsou zajištěny osobní ochranné pomůcky pro případ pandemie (jednorázové ochranné obleky, respirátory, brýle a rukavice).

Stabilní zdravotnická báze

V provozu jsou dva objekty stavebně a technicky řešené jako nemocnice postavené v 70. letech. Jedná se o Hředle u Zdic a Zábřeh na Moravě. Oba objekty jsou situovány mimo zástavbu v konečné fázi každý pro 300 postižených. Požadavek na tyto objekty je především multifunkčnost, možnost použití nejen k vytvoření kapacit pro zdravotnické potřeby, i jako evakuační centra, nouzové ubytování postižených apod.. Zároveň jsou tyto objekty využívány k uskladnění zdravotnického materiálu a jako výjezdové stanoviště pro mobilní zdravotnickou logistickou bázi.

Mobilní zdravotnická logistická báze

představuje materiální základnu pro samostatně působící zdravotnickou bázi předurčenou pro:

Souprava je složena z jednotlivých modulů a umožňuje variabilní rozvinutí v závislosti na charakteru zásahu. Celková kapacita je maximálně 50 lůžek pro postižené.

Základem soupravy jsou nafukovací stany typu ES 56 T (1x), ES 35 T (7x), ES 36 TS (2x) a víceúčelový kontejner. Dále je v soupravě stan typu EX 35 TDK a malá dekontaminace DK-4, určené pro dekontaminaci, případně hygienickou očistu osob. Souprava je vybavena příslušenstvím, umožňujícím nezávislou činnost v terénu.

Pro případ izolace interiéru stanu od vnějšího prostředí jsou v soupravě filtroventilační zařízení GUARD 250.

Modul pro rychlý zásah

Ze soupravy je vyčleněn modul pro rychlý zásah, který je připraven k výjezdu jako logistická základna pro poskytnutí přednemocniční neodkladné péče postiženým při hromadném neštěstí, průmyslové havárii nebo jiné mimořádné události spojené s velkým počtem postižených osob. Modul je začleněn do Ústředního poplachového plánu IZS na základě Dohody o plánované pomoci na vyžádání v duchu zákona č. 239/2000 Sb..

Speciální zdravotnický materiál a ochranné prostředky

 • BIOVAK EBV-30 umožňuje bezpečný transport osob s podezřením na vysoce virulentní nákazu nebo osob zasažených mikrobiologickými prostředky;
 • BIOBOX EBXT je určen pro izolaci osob s vysoce virulentní nákazou nebo osob zasažených biologickými prostředky. Zajišťuje bezpečné prostředí pro všechny vně boxu a zároveň umožňuje péči o pacienta zvenčí, aby se zabránilo kontaminaci přístrojů a ošetřujícího personálu.

Filtrační systém Bioboxu zajišťuje nejlepší dostupnou biologickou ochranu; kontaminovaný vzduch je odsáván přes HEPA-filtry a UV záření ničí mikroorganismy zachycené na filtru. Toto zařízení ve spojení s dekontaminačním modulem EDB 03 umožňuje nové koncepční řešení systému biologické ochrany.

Speciální léčiva

Součástí skladovaného materiálu jsou i antivirotika určená k použití při ohrožení obyvatelstva pandemií. V současné době jsou připravena k vyskladnění antivirotika TAMIFLU a RELENZA, jejich zásoba stačí na pokrytí asi 20 % populace.

 
 

powered by sirdik