Navigational analysis

2.3.3 Podzemní nemocnice KO 17

FTNsP je připravena plnit úkoly vyplývající z mimořádných událostí a krizových situací. Jedná se o tzv. pavilónový typ nemocnice s celkovou kapacitou 1.561 lůžek. Zajišťuje komplexní spektrum poskytované péče pro všechny věkové skupiny. Pro krizový stav je FTNsP vybavena funkční podzemní nemocnicí KO 17 s neustálou pohotovostí ke zprovoznění (viz foto), jejichž management zodpovídá za schopnost její aktivace v případě potřeby a personální zabezpečení včetně jeho odborné přípravy.

Na základě výzvy Ministerstva zdravotnictví, případně Hasičského záchranného sboru ČR (v rámci plnění dohody o plánované pomoci na vyžádání) může FTNsP rozšířit kapacity pro příjem zraněných postavením Polní mobilní nemocnice. Ta je majetkem Zdravotnického zabezpečení krizových stavů. Byla využita například v době zasedání NATO v České republice v roce 2002.

 

Podzemní nemocnice KO 17 a její využití pro krizové stavy

 

Jedná se o stálý tlakově odolný úkryt (KO 17), který je vedený jako chráněné zdravotnické pracoviště. Jeho výstavba byla zahájena ve 4. čtvrtletí roku 1952, dokončena a investorem převzata dne 21. 12. 1961. Majitelem úkrytu FTNsP v Praze 4.

 

Technické parametry, vybavení KO 17

Typové označení KO 17 vyjadřuje, že se jedná o stálý, tlakově odolný úkryt, vybudovaný jako chráněné zdravotnické pracoviště s kapacitou pro 170 osob. K okamžitému zprovoznění je připraveno 72 zdravotnických lůžek.

Celý areál Thomayerovy nemocnice, včetně KO 17, se nalézá mimo zátopovou oblast Vltavy. Objekt KO 17 má třídu odolnosti IV a poskytuje úplnou ochranu při plné izolaci od okolního prostoru po dobu minimálně 26 hodin. Tato autonomní stavba je vybavena dieselagregátem, filtroventilačním zařízením včetně zásob kyslíku a pohlcovačů CO2, nádrží na pitnou vodu o obsahu 48 000 litrů, studnou na užitkovou vodu, napojením na telefony areálu, veřejnou telefonní sítí, rozhlasem po drátě a ovládáním ústavního rozhlasu včetně ovládání tzv. inteligentních sirén. V KO 17 lze v plném rozsahu užít počítačové sítě (NIS Medea, internet, intranet atd.).

Vstup do krytu je možný z údolí Krčského potoka, na úrovni I. a III. patra. Mimo těchto vstupů je na úrovni Vídeňské ulice situován nouzový východ. Oba provozní vstupy jsou chráněny terénem a zásypem.

Technická data:

konstrukce

železobeton monolitický 

třída odolnosti 

IV 

doba izolovaného provozu 

26 hodin 

dieselagregát 

S 6110 (66 kW, kVA 80) 

filtroventilační zařízení 

1 x 1000a – 56 

zastavěná plocha 

1243 m² 

plocha pro ukrytí 

915 m² 

plocha technického bloku 

164 m² 

objem čistého prostoru 

2804 m³ 

rozpočtové náklady 

11.532.920 Kč  (1952) 

Umístění lůžek:

1. patro

pokoj č.

10

8 lůžek

11

4 lůžka

14

3 lůžka

15

13 lůžka

2. patro

pokoj č.

21

13 lůžek

26

20 lůžek + 4 dětská

29

2 lůžka + 2 dětská

30

3 lůžka

celkem pro mírové využití

66 lůžek + 6 dětských

3. patro

strojovna FVZ, výměník, soustrojí, radioterapie

Technické vybavení KO 17

 

Dieselagregát a elektro

Většina technického zařízení úkrytu je umístěna ve 3. podlaží. Základním článkem je dieselagregát typu 6S 110 s připojeným elektrorozvaděčem, který umožňuje ovládání hlavních elektrospotřebičů jako je filtroventilační zařízení, sterilizátory, čerpadla, destilační přístroje, akumulační kamna atd.. Dieselagregát má hodinovou spotřebu 15 litru nafty. Sání i výfuk jsou vedeny mimo kryt. Zásoba paliva postačuje na 48 hodin nepřetržitého provozu s plným zatížením. K chlazení se dá použít užitková voda z vlastní studny krytu. Elektrický rozvod je 380/220 V a za normálního stavu je napojen na venkovní elektrickou síť. Mimo to je instalován nouzový rozvod elektrické energie do pavilonů U a T FTNsP. Agregát je osazen kvalitními (kosmickými) akumulátory s dobíjecí stanicí.

 

Jednotlivé pavilony

image001

A1

oddělení klinické psychologie, ošetřovatelská poliklinika, ambulance bolesti

A2

léčebna dlouhodobě nemocných I., revmatologické   a rehabilitační oddělení

A3

ORL, onkologické oddělení, hematologie

A4

I. interní klinika

B1

oční oddělení, léčebna dlouhodobě nemocných II.

B2

neurologická klinika IPVZ, transfuzní oddělení

B3

II. interní klinika, RDG-radiodiagnostické
oddělení, anesteziologicko resuscitační oddělení

B4

urologické oddělení, klinika dětské chirurgie a traumatologie

B5

léčebna dlouhodobě nemocných II.

C

telefonní ústředna

D

ředitelství

E

lékárna pro veřejnost

F

hygienické a epidemiologické oddělení

G1

pneumologická klinika

G2

pediatrická klinika, imunologická laboratoř

G3

chirurgie dosplělých

G5

anesteziologicko - resuscitační oddělení

H

oddělení klinické biochemie, hematologie,  mikrobiologie, patologie, stomatologické oddělení, lékárna

K

infekční oddělení, pneumologická klinika - TBC

 

T

M1

oddělení patologie

T

ubytovna

U

oddělení dětské neurologie, novorozenecké oddělení, gynekologicko-porodnické
oddělení, oddělení lékařské genetiky, oddělení dětské psychiatrie

 

 

Schéma Fakultní Thomayerovy nemocnice.

 

Vodní hospodářství

V běžném provozu je KO 17 napojen na vodovodní řád Pražských vodáren, který vede Vídeňskou ulicí. Z tohoto důvodu je naplněna i zásobní nádrž na pitnou vodu o obsahu 48 000 litrů, jež je umístěna v samostatném prostoru při vnitřním vchodu do úkrytu. Voda je chemicky i bakteriologicky kontrolována tak, aby kdykoliv byla k dispozici v nezávadném stavu. V případě izolace krytu lze použít vlastní tlakovou vodárnu s dezinfekčním zařízením. Podle potřeby (chlazení dieselagregátu) je možno použít i užitkové vody ze studny uvnitř objektu s vydatností 0,2 l/s a zásobním množstvím 56 000 litrů. Odpadní vody se vypouštějí přes kanalizační jímku do kanalizačního řádu samospádem.

 

Filtroventilační zařízení

Použité zařízení umožňuje dodat za hodinu 3.000 litrů upraveného vzduchu, z toho 2.000 litrů venkovního a 1.000 litrů cirkulačního. Vzduch nasávaný z venkovního prostoru je veden přes vyrovnávací tlakovou jímku naplněnou křemennými valouny na hrubé filtry (tři ks) a dále na dva jemné filtry. Poté je rozváděn do celého prostoru krytu. V případě izolace prostoru jsou venkovní nasávací jímky uzavřeny a vzduch odsávaný z prostor krytu se zbavuje CO 2 na filtrech s náplní natronového vápna a po průchodu jemnými filtry je obohacován čistým kyslíkem, předávaným z tlakových lahví. Zařízení může pracovat minimálně 26 hodin.

 

Tepelné hospodářství

V mírové době je zařízení napojeno na kotelnu FTNsP. V případě potřeby je možná příprava teplé užitkové vody v elektrických boilerech, napojených na vlastní dieselagregát. Obdobně veškeré tepelné spotřebiče (destilátory, sterilizátory atd.) je možno zapojit na elektrické sítě. V oblasti vytápění, je možné ohřívání vzduchu filtroventilací.

 

Současný stav

Chráněné zdravotnické pracoviště ve FTNsP je v současné době plně provozuschopné. Dokumentace, stav zařízení i vybavení je podle kontrol v náležitém stavu.

 

Organizace funkčnosti KO 17

Pracovníci Útvaru krizového managementu FTNsP mají nepřetržitou pohotovost pro zpohotovění krytu KO 17. Jmenný rozpis má k dispozici Centrální dispečink FTNsP a v případě potřeby příslušného pracovníka Útvaru krizového managementu vyrozumí. Ten se ihned seznámí s příčinou zpohotovění KO 17 a podle vzniklé situace vydává příkazy k zajištění činností nutných k zvládnutí mimořádné události. Není-li ještě svolán krizový štáb FTNsP, po předchozím telefonickém schválení, dává Centrální dispečink FTNsP příkaz ke svolání a nástupu první směny zdravotnického týmu na KO 17.

Oprávnění ke zpohotovění KO 17 vydává ředitel FTNsP nebo jeho zástupce pro krizové stavy na základě vnějšího vlivu (žádost Operační středisko krizového štábu hl. m. Prahy), nebo vnitřního vlivu ve FTNsP (vymístění lůžek, evakuace apod.). S pokynem se zároveň svolává krizový štáb FTNsP.

 

Dekontaminační jednotka

Podzemní nemocnice KO 17 je ve vstupních prostorách vybavena hygienickou smyčkou, s možností kapacitního rozšíření. Dále je v těchto prostorách vybudována izolovaná místnost pro kontaminované oděvy, sklad čistého ošacení, odpad je vyveden do infekční stoky, která vyúsťuje v čistírnu odpadních vod. Díky soustavě hermeticky uzavíratelných vstupů, lze pacienty (např., když jsou zasaženi slzným plynem), vyvádět mimo prostor lůžkové části.

 

Zdravotnické týmy

Pro funkčnost KO 17 jsou ve FTNsP určeny dva zdravotní týmy: tým první vlny je určen pro přímé pohotovostní svolání a druhý záložní tým je připraven na střídání první vlny. Složení obou týmů se každého půlroku kontroluje (z důvodu vysoké fluktuace) a l x za rok se seznamují s prostředím KO 17.

 

Složení týmu první vlny:

 • 4 x lékař dospělé chirurgie
 • 6 x zdravotní sestra dospělé chirurgie
 • 4 x zdravotní sestra dětské chirurgie
 • 3 x lékař ARO
 • 6 x zdravotní sestra ARO
 • 3 x zdravotní sestra ORL, oční
 • 6 x zdravotní sestra porodnice
 • 2 x zdravotní sestra LDN
 • 1 x sanitář

 

Složení týmu druhé vlny:

 • 8 x zdravotní sestra dospělé chirurgie
 • 2 x zdravotní sestra dětské chirurgie
 • 2 x zdravotní sestra II. Interny
 • 3 x zdravotní sestra ORL
 • 2 x zdravotní sestra revmatologického oddělení
 • 7 x zdravotní sestra neurologie
 • 2 x sanitář

 

Využití KO 17 při běžném provozu FTNsP

Uvedené zařízení v normálním stavu disponuje se 72 lůžky plně připravených

a vybavených k okamžité hospitalizaci stabilizovaných pacientů. V případě spuštění traumatologického plánu FTNsP a pokynu k vymístění příjmových pracovišť se tito stabilizovaní pacienti přijímají na KO 17. Dále je uvedená kapacita připravena pro příjem pacientů při evakuaci nemocnice.

S ohledem na vybavení  KO 17 osobními ochrannými prostředky je možná izolace, a proto se také využívá při operacích infekčních pacientů.

 

Využití KO 17 v případě krizových situací

Na základě rozhodnutí Operačního střediska krizového štábu hl. m. Prahy mohou být využita jednotlivá lůžka jak pro potřeby akutních nemocných, postižených v důsledku vojenských nebo teroristických útoků i jako záložní lůžka pro ústavy poskytující zdravotní či sociální péči v případě mimořádných událostí (například povodeň, rozsáhlý požár).

Na základě uzavřené Smlouvy o zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva s Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy je podzemní nemocnice připravena k využití jako protijaderný a protichemický úkryt pro obyvatelstvo s maximálním počtem 150 osob.

Chodba
Inspekcni_pokoj_1
Inspekcni_pokoj_2
Lekarsky_pokoj_1
Lekarsky_pokoj_2 Operacni_sal_2 Operacni_sal_3 Pokoj pro pacienty 1
Pokoj pro pacienty 2 Sklad
Sprchy
Technicke_zazemi_1
Technicke_zazemi_2
Technicke_zazemi_3
Vstup do nemocnice 1
Vstup do nemocnice 2

Vstup do nemocnice 3 WC
 
 

powered by sirdik