Navigational analysis

3.1.5 Nouzové přežití obyvatelstva a humanitární pomoc
Nouzové přežití a humanitární pomoc jsou řešeny zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému:

a nařízením vlády č. 463/2002 Sb. o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a příjímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění nařízení vlády č. 57/2002 Sb. (§§ 5, 6). Konkrétní opatření v této oblasti jsou, v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, zahrnuty do plánů konkrétních činností jako součást havarijního plánu kraje. Jedná se o:

 • plán nouzového přežití.

Nouzové přežití obyvatelstva je součástí hlavních opatření ochrany obyvatelstva při krizových situacích, kterými jsou zejména živelní pohromy, technologické havárie, epidemie, bojová činnost a jiné. Zpravidla by mu předcházela dlouhodobá evakuace obyvatelstva z ohrožených prostorů.

Opatření k zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva po provedené evakuaci budou plněna v prostorech odlišných od původních bydlišť s využitím sídlištní aglomerace prostorů nebo s použitím nouzového ubytování na vyhrazených pozemcích ve stanech, přístřešcích, mobilních objektech.

V případě vzniku specifických krizí (např. při nedostatku potravin, rozsáhlém ohrožení zdraví lidí, zdravotním ohrožení zvířat, životu nebezpečném znečištění zdrojů pitné vody, půdy, rozsáhlých poruchách energetických sítí) by opatření nouzového přežití byla plněna i bez provedení evakuace. To znamená, že by byla plněna v původních prostorech bydlišť s ubytováním občanů ve vlastních bytech, domech, při jejich nouzovém ubytování ve veřejných objektech, po případě ve stanech a přístřešcích.

Vytvoření předpokladů ke splnění úkolů nouzového přežití obyvatelstva se dosahuje realizací systému opatření, přijatých a zabezpečených před vznikem krizové situace nebo i v jejím průběhu, zaměřených k ubytování obyvatelstva, jeho zásobování potravinami, pitnou vodou a na poskytování základních služeb.

Opatření k nouzovému přežití obyvatelstva budou zahajována 1 – 2 dny po vzniku krizové situace (od zahájení aktivace nouzového systému). Do této doby se na záchraně občanů budou podílet obce místními opatřeními a sami občané vlastním předzásobením.

Opatření nouzového přežití budou zabezpečována nepřetržitě po dobu, po kterou situace postiženého obyvatelstva budou vyžadovat plnění mimořádných opatření k zachování jeho zdraví, života a životních potřeb.

Realizace opatření nouzového přežití bude zpravidla ukončena návratem postiženého obyvatelstva do původních bydlišť a obnovením funkce infrastruktury v nich nebo situací, kdy v prostorech, do kterých byly osoby evakuací přemístěny, bude stávající infrastruktura schopna zabezpečovat potřeby původního i evakuovaného obyvatelstva a mimořádná opatření již nebudou nutná, případně přesídlením postiženého obyvatelstva do nových sídlišť.

Systém opatření k zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva bude zpravidla tvořit:

 • nouzové ubytování;
 • nouzové zásobování základními potravinami;
 • nouzové zdroje pitné vody;
 • nouzové zásobování pitnou vodou;
 • nouzové základní služby obyvatelstvu;
 • nouzové dodávky energií;
 • organizování humanitární pomoci;
 • řízení a koordinace, informační systém.

Humanitární pomoc

Humanitární pomoc je souhrn opatření v materiální, duchovní, zdravotní, sociální a právní oblasti, které poskytují jednotlivci, skupiny, spolky, státní i nestátní organizace ve prospěch obyvatelstva, postiženého následky mimořádné události nebo krizové situace.

Úkoly v oblasti poskytování humanitární pomoci do zahraničí plní Ministerstvo vnitra v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí.

Formy pomoci jsou především:

 • materiální pomoc;
 • finanční pomoc;
 • pomoc formou vyslání expertů;
 • vyslání záchranného týmu;
 • kombinace uvedených forem.

Humanitární pomoc v rámci České republiky je poskytována bezplatně orgány státní správy a orgány územních samosprávných celků, právnickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami, nevládními organizacemi, neziskovými organizacemi a sdružením občanů, skupinami osob a jednotlivci na základě výzev nebo z vlastní iniciativy formou nabídek.

Přehled nabídek a požadavků na humanitární pomoc vedou státní orgány, orgány územních samosprávných celků a humanitární organizace.

Sbírky pro humanitární pomoc organizují humanitární organizace na základě aktuálních požadavků z postižených oblastí.

Obsah humanitární pomoci:

 • materiální a finanční pomoc;
 • psychologická pomoc;
 • poskytování náboženské pomoci.
 
 

powered by sirdik