Navigational analysis

3.1.3 Ukrytí obyvatelstva a individuální ochrana
Ukrytí obyvatelstva a individuální ochrana jsou řešeny zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému:

a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva:

Konkrétní opatření v této oblasti jsou v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, zahrnuty do plánů konkrétních činností jako součást havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu. Jedná se o:
  • plán ukrytí obyvatelstva;
  • plán výdeje prostředků individuální ochrany (havarijní plán kraje);
  • plán individuální ochrany (vnější havarijní plán).

Ukrytí obyvatelstva

Ukrytím obyvatelstva se rozumí využití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných prostorů, které se stavebními a jinými doplňkovými úpravami přizpůsobují k ochraně obyvatelstva. Ukrytí obyvatelstva se zajišťuje:

  • v improvizovaných úkrytech;
  • ve stálých úkrytech civilní ochrany;

Improvizovaný úkryt je předem vybraný optimálně vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který bude upravován při hrozbě nebo vzniku mimořádných událostí fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců před účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů.

Improvizované úkryty se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikání radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě vyhlášení nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů.

Stálé úkryty slouží k ukrytí obyvatelstva a tvoří je trvalé ochranné prostory v podzemní části staveb nebo stavby samostatně stojící.

Sebeochrana obyvatelstva ukrytím

Při zaznění sirén – signálu „Všeobecná výstraha“ Stáhnout a následné informaci o nebezpečí, které vyžaduje ukrytí – chemická nebo radiační havárie, je třeba vyhledat nejbližší stálý úkryt civilní ochrany nebo improvizovaný úkryt. Pokud nejsou v dosahu, je třeba se schovat alespoň do nejbližší budovy.

Ukrytí obyvatelstva ve stálých úkrytech

Pokud je v blízkosti bydliště stálý nebo improvizovaný úkryt, mohou občané obdržet informace o možnosti ukrytí u příslušného obecního (obvodního, městského) úřadu nebo u svého zaměstnavatele. Při organizaci ukrytí je nutno dodržovat pokyny orgánů, které organizují nebo zajišťují ukrytí. Při odchodu do úkrytu si občané vezmou evakuační zavazadlo a realizují zásady pro opuštění bytu.

Individuální ochrana

Problematikou individuální ochrany se zabývají obě výše zmíněné Koncepce – Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015, Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 a vyhláška č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

§ 17 zmíněné vyhlášky uvádí, že k individuální ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných škodlivin při mimořádných událostech se využívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla. Jedná se o jednoduché pomůcky, které si občané připravují svépomocí z dostupných prostředků, a které omezeným způsobem nahrazují prostředky individuální ochrany.

Při stavu ohrožení státu a válečném stavu se provádí výdej prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie osob.

Mezi prostředky individuální ochrany patří dětské ochranné vaky, dětské ochranné kazajky, dětské ochranné masky, ochranné roušky, ochranné masky.

 
 

powered by sirdik