Navigational analysis

3.1.4 Evakuace obyvatelstva
Evakuace obyvatelstva je řešena zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému:

a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva:

Konkrétní opatření v této oblasti jsou v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému zahrnuty do plánů konkrétních činností jako součást havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu. Jedná se o:
 • plán evakuace obyvatelstva (havarijní plán kraje);
 • plán evakuace osob (vnější havarijní plán).
Evakuace obyvatelstva je jedním z nejúčinnějších a nejrozšířenějších opatření, která se používají při ochraně obyvatelstva před případnými následky hrozících nebo vzniklých mimořádných událostí. Evakuace se provádí na základě předpokladu dlouhodobého či zásadního zhoršení životních podmínek vlivem přírodní katastrofy nebo i průmyslové havárie (radiační, chemické). Evakuační opatření se ve velké míře používají v době, kdy krizová situace hrozí, nebo je v počátečních fázích. 

Rozdělení evakuace

Z hlediska rozsahu opatření se evakuace dělí na:
 • evakuaci objektovou – zahrnuje evakuaci obyvatelstva jedné budovy nebo malého počtu obytných budov, administrativně správních budov, technologických provozů a dalších objektů.
 • evakuaci plošnou – zahrnujeevakuaci obyvatelstva části nebo celého urbanistického celku, případně většího územního prostoru, plánuje se a provádí jako: 
 • evakuace všeobecná – podléhají jí všechny věkové kategorie osob (při živelních pohromách a průmyslových haváriích);
 • evakuace částečná – podléhají jí některé nebo všechny následující kategorie (v některých případech vojenského ohrožení):
 • děti do 6let s individuálním doprovodem;
 • děti od 6 do 15 let se společným doprovodem;
 • pacienti zdravotnických lůžkových zařízení;
 • osoby přestárlé a osoby zdravotně postižené;
Z hlediska doby trvání se evakuace dělí na:
 • evakuaci krátkodobou – ohrožení nevyžaduje dlouhodobé opuštění domova, pro evakuované se nezabezpečuje náhradní ubytování a nerealizují se opatření k zajištění nouzového přežití obyvatelstva;
 • evakuaci dlouhodobou – ohrožení vyžaduje dlouhodobý pobyt mimo domov, pro evakuované obyvatelstvo bez domova a bez možnosti vlastního ubytování je nutno zabezpečit náhradní ubytování a v potřebném rozsahu organizovat opatření k zajištění nouzového přežití obyvatelstva pro zabezpečení jejich základních životních potřeb, popřípadě k zajištění ukrytí a individuální ochrany.
V závislosti na zvolené variantě řešení se evakuace obyvatelstva dělí na:
 • evakuaci přímou – prováděnou bez předchozího ukrytí evakuovaných osob;
 • evakuaci s ukrytím – prováděnou po předchozím ukrytí evakuovaných osob a po snížení prvotního nebezpečí.
Z hlediska způsobu realizace se evakuace obyvatelstva dělí na:
 • evakuaci samovolnou – evakuace není řízena a obyvatelstvo při krizové situaci jedná dle vlastního uvážení s cílem ubytovat se ve vlastních zařízeních, u příbuzných, apod.; představitelé orgánů odpovědných za evakuaci a orgánů pověřených řízením evakuace se snaží získat kontrolu nad průběhem samovolné evakuace a snaží se ji, pokud možno usměrňovat tak, aby v nových místech ubytování evakuovaní neohrozili své zdraví a život, a aby při přesunech nepřekáželi při provádění záchranných a likvidačních prací;
 • evakuaci řízenou – představitelé orgánů zodpovědných za řízení evakuace tento proces řídí a ovlivňují; evakuované osoby se přemisťují vlastními dopravními prostředky, pěšky nebo dopravními prostředky hromadné přepravy zajištěnými orgány pověřenými řízením evakuace.

Orgány pro řízení evakuace:

Pracovní skupina krizového štábu zajišťuje zejména:

 • řízení průběhu evakuace;
 • koordinaci přepravy z míst shromaždování do evakuačních středisek;
 • řízení přepravy z nástupních stanic hromadné přepravy do přijímacích středisek a dále do cílových míst přemístění;
 • dopravní prostředky a jejich přerozdělování mezi evakuačními středisky;
 • řízení nouzového zásobování pro obyvatelstvo;
 • koordinaci činnosti evakuačních středisek a přijímacích středisek;
 • spolupráci s orgány veřejné správy a se zdravotnickými a humanitárními organizacemi;
 • dokumentování průběhu celé evakuace.
 

Evakuační středisko zajišťuje zejména:

 • řízení přepravy z míst shromažďování do evakuačního střediska;
 • vedení evidence a příjmu evakuovaných osob a poskytování pomoci při slučování rodin;
 • přerozdělování evakuovaných osob do přijímacích středisek;
 • podávání základních informací evakuovaným;
 • zdravotnickou pomoc;
 • nocleh a ubytování pro evakuované, kteří se zdrží déle než 12 hodin;
 • udržování veřejného pořádku.
 

Přijímací středisko zajišťuje zejména:

 • příjem evakuovaných osob;
 • přerozdělování evakuovaných do cílových míst nouzového ubytování;
 • zdravotnickou pomoc;
 • podávání základních informací evakuovaným.

Řízení evakuace je složitý operační proces, kde se na tvorbě zásadních rozhodnutí podílí větší počet subjektů. Přitom jde o organizované a bezpečné zajištění přesunu velkého počtu osob z ohrožených do neohrožených míst při dodržení časových limitů, ale i pořádku, zdravotnického zabezpečení, nezbytného zásobování a dalších opatření.

Evakuace má i psychologické aspekty. Jedná se jak o evakuované, tak i obyvatelstvo v příjmových místech. Mohou vznikat obavy z nouzového ubytování, strach o opuštěná obydlí,... Je nutné dávat přesné a úplné informace obyvatelstvu o tom, co ho čeká, na co se má připravit. Informace v průběhu evakuace jsou rovněž nezbytným předpokladem k zamezení vzniku paniky.

Způsob provádění evakuace

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost.

Evakuace se plánuje:

 • z okolí jaderných elektráren;
 • z okolí zařízení provozujících nebezpečné škodliviny podle zákona č. 59/2006 Sb.;
 • z míst pod velkými vodními díly;
 • ze záplavového území (stoletá voda).

Evakuace se přepokládá v následujících situacích:

 • při úniku nebezpečných škodlivin do ovzduší (stacionární i mobilní zdroje);
 • při požáru objektu;
 • při nebezpečí výbuchu;
 • při povodni (malé toky, přívalový déšť, ledové bariéry);
 • při lesním požáru z ohrožených objektů;
 • z území pod hrázemi rybníků;
 • z území zasažených nebezpečnými škodlivinami vzniklých hořením;
 • při nebezpečí sesuvu půdy;
 • po nastalém výbuchu z objektů narušených účinkem tlakové vlny.

 

V případě nařízení evakuace je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít si s sebou evakuační zavazadlo a dostavit se do určeného evakuačního střediska.

Doporučená opatření pro opuštění domácnosti (bytu, domu) v případě evakuace

 • uzavřít přívod vody a plynu, při povodni vypnout přívod elektrické energie, při ostatních mimořádných událostech vypnout elektrické spotřebiče s výjimkou ledniček, mrazniček a obdobných spotřebičů;
 • uhasit otevřený oheň v topidlech;
 • je-li evakuace nařízena v případě povodně – zabezpečit předměty, které by mohla voda odnést, chemické prostředky a další nebezpečné látky, je-li evakuace v případě radiační havárie – zakrýt zdroje vody, potraviny, krmivo pro hospodářské zvířectvo;
 • malá domácí zvířata je možno odnést (zejména v přepravních schránkách), ostatní zvířata zabezpečit, předzásobit vodou a potravou a připravit je k případné evakuaci;
 • malým dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou;
 • připravit evakuační zavazadlo;
 • uzavřít okna a zabezpečit další možné přístupy, uzamknout byt (dům);
 • ověřit činnost sousedů, podle potřeby jim pomoci;
 • dostavit se na určené evakuační středisko;
 • v případě využití vlastního vozidla postupovat podle platných pokynů řídících orgánů.

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo (ilustrační obrázek)Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží lehké cestovní zavazadlo např. batoh, cestovní taška nebo kufr, opatřené jménem a adresou majitele.

Doporučený obsah evakuačního zavazadla:

 • osobní doklady (občanský průkaz, cestovní pas, rodný list, řidičský průkaz, vojenskou knížku, průkaz pojištěnce, oddací list, doklady o ukončeném vzdělání, rozhodnutí o přiznání starobního důchodu, pojišťovací smlouvy, doklady od vozidla, psací potřeby);
 • léky a zdravotní pomůcky (osobní léky, obvazy a další vybavení běžné lékárničky), brýle ke čtení,..;
 • cennosti (peníze, vkladní knížky, cenné papíry, smlouvy o stavebním spoření, penzijním a životním pojištění, platební karty, ....);
 • sezónní oblečení (náhradní oděv, prádlo, pláštěnka);
 • přiměřená zásoba prostředků osobní hygieny a hygienických potřeb;
 • spací pytel (přikrývka), karimatka, nafukovací lehátko;
 • jídelní nádobí, šicí potřeby, kapesní nůž, otvírač na konzervy;
 • základní (trvanlivé) potraviny na 2 – 3 dny (těstoviny, rýže, ovesné vločky, krupice, suchary, balený chléb, tavený sýr, kondenzované mléko, hotové a instantní potraviny, masové konzervy, rybí konzervy, konzervovaná zelenina, trvanlivé uzeniny, luštěniny, cukr, med), včetně nápojů (minerální voda a další nápoje v plastových láhvích, rozpustná káva);
 • kapesní svítilna a náhradní baterie, svíčky, zapalovač, zápalky;
 • mobilní telefon a nabíječka;
 • přenosný rozhlasový přijímač a náhradní baterie, píšťalka, předměty pro vyplnění dlouhé chvíle (knížka, společenská stolní hra);
 • pro případ evakuace s domácím zvířetem – zdravotní průkaz domácího zvířete a vhodná schránka nebo jiné zabezpečení pro jeho převoz.
 
 

powered by sirdik