Navigational analysis

5.4.5 Dekontaminace (dezaktivace)

Úvodem je potřeba upozornit na značné rozdíly jak v úrovni zajištění dekontaminace v ochraně vojsk a obyvatelstva, tak v koncepci dekontaminace na jednotlivých úrovních.

Všeobecně platí, že v souboru metod a prostředků pro dekontaminaci je maximální priorita v likvidaci následků jednotlivých základních druhů zbraní hromadného ničení dána chemickým zbraním (zvláště nejmodernějším nervově-paralytickým látkám) pro jejich extrémně vysokou toxicitu a rychlý účinek vyvolávající zneschopnění až úmrtí.

Dekontaminace, jako opatření likvidace následků, tématicky příslušející k ochraně proti jaderným zbraním a radiologickým materiálům, tedy dekontaminace radionuklidů (radiologická dekontaminace) se označuje jako dezaktivace.

Dezaktivace v ochraně vojsk

ipb-80ACHR-90Systém metod a prostředků dezaktivace se skládá z prostředků dekontaminace osob a dekontaminace zbraní a bojové techniky. Mezi prostředky dekontaminace osob jsou nejdůležitějšími prostředky pro prvotní (okamžitou) dekontaminaci, které v ozbrojených silách představuje protichemický balíček jednotlivce IPB-80(pro dezaktivaci povrchu těla obsahuje prakticky pouze speciální mýdlo s komplexonem). Pro další tzv. doplňkovou dekontaminaci (dříve nazývanou jako úplná speciální očista) se používají na dekontaminačních místech prostředky hromadné dekontaminace typů různých sprchových zařízení, jichž byla vyvinuta a postupně zavedena velká řada. Posledním typem je Souprava pro dekontaminaci osob SDO převozného typu na bázi nafukovacích stanů, kde dodávku dekontaminačních roztoků, teplé vody aj. zajišťuje chemický rozstřikovací automobil ACHR-90.

Pro dekontaminaci bojové techniky a materiálu byl zaveden třístupňový systém metod a prostředků pro základní stupně, jimiž jsou:

  • jednotlivec (dekontaminace osobní zbraně, materiálu);
  • osádka (dekontaminace bojového, transportního vozidla, střední zbraně);
  • hromadná dekontaminace speciálními prostředky chemického vojska.
 

Dekontaminace (dezaktivace) v ochraně obyvatelstva

V souboru prostředků dekontaminace v ochraně obyvatelstva lze nalézt jisté analogie ve srovnání s vojskovými prostředky, zejména na nejnižší úrovni, jinak jsou zde spíše značné rozdíly.

zpj-80SDOPokud jde o prostředky dekontaminace osob, je zde zjevná analogie s armádními prostředky. Pro ochranu osob byl inovován základní prostředek pro první pomoc, nazývaný jako Zdravotnické prostředky jednotlivce ZPJ-80. Tento balíček obsahuje pro dekontaminaci identické prostředky jako armádní IPB-80, tj. pro dezaktivaci speciální mýdlo s komplexonem. Proti armádnímu prostředku obsahuje roztok pro primární ošetření popálenin, který je šetrný a může být použit i pro výplach očí.

Pro skupinovou dezaktivaci se počítá s využitím sprchových zařízení ve stacionárních objektech zdravotnických i jiných kolektivních zařízení. Krajská ředitelství Hasičského záchranného sboru mají k dispozici přenosná sprchová zařízení nestandardizovaných typů. Vedle toho se také využívá armádní prostředek, tj. Souprava pro dekontaminaci osob SDO.

Sestavu a základní data armádní soupravy uvádíme v tabulce 5.4 . Vzhledem  k její progresivní koncepci a technickému řešení je uvedená armádní souprava  pro dekontaminaci osob SDO modifikována i pro použití u vybraných jednotek HZS krajů. Má identický název a prakticky stejné složení. Přepravuje se na čtyřkolovém přívěsu. Uváděná kapacita při dekontaminaci je 200 osob/hod. Doba rozvinutí je 30 minut, obsluhu tvoří 6 osob.

 

Tab. 5.4  Souprava pro dekontaminaci osob SDO

složení

  • 3 nafukovaní stany
  • vodní soustava (2 agregáty SANNET)
  • vyhřívací (chladicí) soustava
  • elektrická soustava

převoz

TATRA-815 6x6 VN

dodávka dekontaminantu

ACHR-90

výkon:

  • dekontaminace
  • sprchování

 

150 osob/h

120 osob/h

současně sprchováno

10 osob

nepřetržitý provoz

10 hodin

teplota vody

38 o C

doba rozvinutí

45 min

doba svinutí

60 min

 

ACHR-90

ARS-12M

Pokud jde o prostředky dekontaminaci techniky a materiálu, v civilním sektoru je situace značně odlišná od vojsk, i když se využívá některých velkokapacitních zařízení a v průběhu doby se vyvinul i systém speciálních záchranných útvarů, vybavených vojskovou technikou pro dekontaminaci, zejména vozidly ARS-12M a ACHR-90.

Do reorganizace v r. 2007 existovalo pět vojenských záchranných pluků CO (Rakovník, Kutná Hora, Jindřichův Hradec, Bučovice, Olomouc-Kozlov), které byly vybaveny principiálně stejnou technikou, jaká je uvedena u vojsk, a která se plně osvědčila při zásazích u různých živelních pohrom.

Po výrazné reorganizaci, ke které vláda České republiky přistoupila v roce 2007, došlo k převážné likvidaci těchto pluků a jejich přiřazení k jiným jednotkám Armády České republiky. Usnesením vlády České republiky č. 1194 ze dne 22. října 2007 bylo rozhodnuto o předání 157. záchranného praporu Armády České republiky dislokovaného v Hlučíně Hasičskému záchrannému sboru České republiky. Armáda České republiky má v současné době k dispozici dvě samostatné záchranné roty a to při 152. ženijním praporu v Rakovníku a při 153. ženijním praporu v Olomouci. Samostatné záchranné roty jsou schopny v případě nasazení při eliminaci pohrom a katastrof provádět především vlastní záchranné práce, podílet se na evakuaci obyvatelstva, včetně zabezpečení nouzového ubytování, a provádět dekontaminaci osob a techniky při radiačních a chemických haváriích. Jsou vybaveny účinnými prostředky k likvidaci požárů, poskytování pomoci při záplavách, zabezpečení dodávky elektrické energie z náhradních zdrojů a nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Jsou schopny provádět další specializované činnosti, například potápěčské práce, likvidaci polomů a záchranu ve výškách a nad volnou hloubkou. Požádat o pomoc při nebezpečí z prodlení mohou hejtmani krajů a starostové obcí, v jejichž obvodu došlo k pohromě, velitel zásahu a velitel jednotky požární ochrany prostřednictvím příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru u velitele vojenského útvaru nebo vojenského zařízení, které je nejblíže místu pohromy. Velitel vojenského útvaru nebo náčelník vojenského zařízení prostřednictvím svých nadřízených informují náčelníka Generálního štábu Armády České republiky o nasazení armády k záchranným pracím.

Pro pomoc civilnímu obyvatelstvu je schopna Armáda České republiky poskytnout 31. brigádu radiační, chemické a biologické ochrany dislokovanou v Liberci, která má k dispozici dva prapory a centrum výstrahy zbraní hromadného ničení. Brigáda je určena k plnění úkolů chemického zabezpečení a nejsložitějších úkolů ochrany proti zbraním hromadného ničení. Zabezpečuje radiační a chemický průzkum a nespecifický biologický průzkum, dekontaminaci techniky, materiálu, terénu, terénních objektů, dekontaminaci a hygienickou očistu osob, laboratorní analýzu radioaktivních a toxických látek. Dále zabezpečuje mobilní prostředky kolektivní ochrany ve prospěch štábu nasazených vojsk a hlášení a varování o napadení zbraněmi hromadného ničení. Vyčleňuje síly a prostředky ve prospěch integrovaného záchranného systému v případě jaderných havárií a provozních havárií spojených s únikem toxických látek.

V civilním sektoru je kromě mobilních a převozných zařízení pro dekontaminaci možno k dezaktivaci kontaminované dopravní techniky využívat s vysokou účinností mycí zařízení v železničních depech, tramvajových, autobusových a trolejbusových depech městské hromadné dopravy, v zařízeních organizací pro dálkovou nákladní a hromadnou osobní dopravu, v dílenských zařízeních závodů, v myčkách čerpacích stanic PHM aj. Pro dekontaminaci jiných materiálů existuje řada dalších stacionárních zařízení ve výrobních a jiných závodech mnoha resortů.

 
 

powered by sirdik