Navigational analysis

4.7.1 Úvod

Posloupnost poskytované diferencované péče na cílová zdravotnická zařízení definuje prvoplánově význam a úlohu lůžkových zařízení, kde je poskytována návazná péče a zejména pak péče návazná až následná,krizové připravenosti rezortu jako celku, zdravotnictví kraje pak konkrétně.

Druhoplánově nemocnice, jako zdravotnické zařízení s nepřetržitým provozem, je v systému krizové připravenosti dodavatelem zdravotní péče, a jako taková zajišťuje svou krizovou připravenost s cílem zabezpečit trvalé dodávky spektra služeb (druh, rozsah a místo poskytování zdravotní péče).

Ke splnění tohoto základního úkolu v oblasti krizové připravenosti je nemocnice odkázána na složitý systém dodávek všeho potřebného, od médií až po zdravotnický materiál a léčiva; a funguje v režimu lůžkové péče s nastavenou lůžkovou kapacitou, kapacitami jednotlivých pracovišť a v předurčení na likvidační práce následků mimořádných událostí a krizových situací na zdraví postižených osob (ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb., a zákona č. 241/2000 Sb., v platném znění).

Výchozím principem využitelnosti nemocnice je vždy druh, rozsah a místo poskytované nemocniční péče (neodkladné, následné, odborné, specializované či zvláště (super-) specializované)) a její postavení v systému poskytovatelů zdravotní péče, v současné době v systému zdravotnictví kraje, a to v součinnosti s místně příslušnou zdravotnickou záchrannou službou (Územní středisko záchranné služby kraje), Krajskou hygienickou stanicí, odloučeným pracovištěm Zdravotnického zabezpečení krizových stavů Příbram; tj. při respektování územní příslušnosti ke krajskému správnímu celku.

Rezortní legislativa, daná zákonem č. 20/1966 Sb., v platném znění, doplněným vyhláškou č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic, vybraných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR a vyhláškou č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných krajskými úřady a obcemi, je i pro nemocnice doplňována souborem krizové legislativy, zejména zákony č. 239/2000 Sb., č. 240/2000 Sb. a č. 241/2000 Sb., v platném znění, a sadou prováděcích norem, neboť každá nemocnice jako právnická osoba podléhá právnímu řádu České republiky.

Aplikace § 20 vyhlášky č. 394/1991 Sb. na organizační řád nemocnice je konstruktivní v části, že ředitelé nemocnice v Organizačním řádu nemocnice jmenovitě uvedou jednotlivá zařízení a organizační celky léčebného zařízení.

Z hlediska potřeb krizové připravenosti je rozhodující působnost příslušných orgánů krizové řízení, vůči nimž plní nemocnice stanovené úkoly krizové připravenosti:

 
 

powered by sirdik