Navigational analysis

1.2.1 Bezpečnostní systém a jeho prvky

Existence bezpečnostního systému je založena v plnění principiální funkce státu, kterou je zajištění ochrany zájmů občanů před ohroženími a riziky působícími proti zájmům zvenčí i zevnitř definované společnosti. Tuto principiální funkci státu plní:

Prvky institucionální ústřední :

a prvky institucionální územní, kterými jsou orgány:

a dále prvky výkonné, kterými jsou:

Přitom je ale stále nezbytné vnímat, že definovaný integrovaný záchranný systém není výkonným ani institucionálním prvkem bezpečnostního systému.

Jedna ze základních funkcí státu a funkce bezpečnostního systému, kterou je, na základě právního řádu, zachování funkčnosti jednotlivých prvků a jejich koordinované činnosti i za situací přímého ohrožení zájmů státu, v zájmu zachování bezpečnosti. Naplnění této funkce se dosahuje prostřednictvím nepřetržitého procesu, sestávajícího z navazujících činností v oblasti:

  • řízení a úkolování prvků;
  • zajišťování informací;
  • hodnocení rizik;
  • plánování opatření;
  • realizace opatření;
  • vyhodnocování opatření.

Formování bezpečnostní politiky resortu zdravotnictví je v souladu s platnou legislativou a Bezpečnostní strategií státu založenou na stěžejním principu zajištění bezpečnosti jednotlivce, jeho života, zdraví a majetku.

 
 

powered by sirdik