Navigational analysis

1.4.1 Některé závěry z ustanovení základních předpisů

S ohledem na skutečnost, že ochrana života a zdraví je nedílnou součástí Bezpečnostní strategie České republiky, jsou resortem zdravotnictví uplatňována všechna opatření bezpečnostní politiky státu jako organická součást zdravotní politiky a to za využití nástrojů krizové, obranné, havarijní a speciální legislativy v rámci legislativy resortu. Respektováním tohoto principu je bráněno navození stavu, v něm by byla zdravotní legislativa vnímána jako jediná prioritní, zcela vymezující zájmy resortu, zatímco krizová legislativa by stála mimo zájem resortu, zcela samostatně a nezávisle, jako působnost, popř. agenda patřící někomu jinému.

V platné legislativě není konkrétně vymezen vztah Ministerstva zdravotnictví a odborů krajských úřadů ke zdravotnictví k agendě krizového řízení, v plejádě ustanovení předpisů však lze najít taková, která tento vztah a tím i působnost zakládají. Pro hrubou orientaci poslouží základní soubor předpisů:

Ze základních právních předpisů podstatných pro krizové řízení lze ve vztahu zajištění bezpečnosti a zdravotnictví lze učinit dva stěžejní závěry:

  • z právní úpravy je odvoditelná existence vertikální linie odpovědnosti za řízení krizové připravenosti zdravotnictví od Ministerstva zdravotnictví (vlády) přes kraje k obcím (s rozšířenou působností);
  • předpisy lze podložit i strukturu „krizových“ prvků systému zdravotnictví a jejich působností při zajišťování poskytování zdravotní péče v rámci zajišťování bezpečnosti, tedy zejména při přípravě a řešení následků mimořádných událostí.

Z hlediska závaznosti právního řádu musí být vždy postupováno s tím, že krizová opatření:

  • nelze realizovat jiným, než legislativně upraveným postupem (jejich použití je vždy podmíněno vyhlášením krizového stavu);
  • musí být vymezena právním řádem;
  • jsou uplatňována, jen pokud k řešení krizové situace nelze užít jiných prostředků;
  • mohou být použita jen za právně legitimním cílem (zajištění národní bezpečnosti, veřejného pořádku, zdraví, života,...);
  • může být použito pouze po nezbytnou dobu.

Současně jejich uplatnění musí respektovat, že krizové opatření nesmí:

  • být zneužito k jiným účelům, než pro které bylo stanoveno;
  • nesmí vést k diskriminaci;
  • nesmí vést k narušení základů demokratického státu.
 
 

powered by sirdik