Navigational analysis

Vstupní slovo

Medicína katastrof patří mezi dynamicky se rozvíjející obory. Jeho potřeba vychází ze stávající politicko-ekonomické situace ve společnosti, kdy ekonomická krize, angažovanost vojsk NATO včetně Armády České republiky v Iráku a v Afganistanu, rozdílné chápání spravedlnosti jednotlivými etniky, jiné náboženství, narušené vztahy mezi národy, zvyšující se napětí, nenávist, šovinismus, nacionalismus, který může vést až nenávisti, to vše může přerůst k bezprostřednímu ohrožení obyvatel kteréhokoliv státu ze strany fanaticky uvažujících jedinců či skupin.

Významným nebezpečím pro lidstvo je industrializace, výstavba mamutích průmyslových center, kde selhání techniky nebo lidského faktoru může mít rovněž katastrofální důsledky pro obyvatele a to nejen daného regionu. Další ohrožení pro populaci vychází zejména z hromadných havárií dopravních prostředků, jejichž přepravní kapacita stále stoupá a přitom jsou relativně snadno ohrozitelné a to včetně letecké dopravy.

Rychlý přesun obyvatelstva mezi teritorii se zcela rozdílnou epidemiologickou situací může vést ke zdravotnímu ohrožení obyvatel hostitelské země včetně pandemií.

Nelze vyloučit ani rozsáhlé důsledky přírodních katastrof, rozpad energetické sítě či masové napadení informačních zdrojů.

To vše staví před zdravotnictví úkol dokázat se s danou situací vyrovnat a řešit zdravotní důsledky racionálně a účelně. Tento úkol může zvládnout jen na potřebné úrovni vzdělaný odborník.

Při analýze připravenosti systému jsme došli k varujícím závěrům. V současné době je v České republice značný nedostatek odborníků se zaměřením na problematiku krizového zdravotnictví. Důsledkem je nekoncepčnost, řada chybných rozhodnutí, neujasněnost financování, personálního a materiálového vybavení a to zejména na nižších stupních řízení, na úrovni krajských a místních samospráv. Není vyjasněn vztah státních a nestátních zdravotnických organizací včetně financování tohoto systému a těchto organizací. Značným nedostatkem je skutečnost, že na Zdravotnickou záchrannou službu se nevztahuje zákon č. 240/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení.

Předložený multimediální program je určen především pro pregraduální výuku všech lékařských a zdravotnických fakult, ale mohou jej využít všechny vysoké školy, na kterých je akreditován studijní program „Ochrana obyvatelstva“, a své uplatnění najde i u postgraduálních studentů. Umožňuje získat komplexní informace ve vztahu ke krizové medicíně a medicíně katastrof, aniž by čtenář ztrácel čas pracnou orientací ve studijních materiálech týkajících se potřebných zákonů, ekonomických předpisů, organizačních pokynů a vyhlášek, technických předpisů a potřebných přístrojů, zařízení a pomůcek.

 
 

powered by sirdik | SVN